Archiv autora: Luděk Hřebíček

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

13.12.2016

Výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií.

Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s., se sídlem se sídlem v Brně, Králově Poli,
Křižíkova 188/68A, PSČ 612 00, IČ 634 73 542, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1671 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s
ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, plní
svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:
1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 8. 12. 2016 o změně stanov společnosti
spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na zaknihované.
O této skutečnosti byl sepsán JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem se sídlem v Brně,
Brandlova 4, notářský zápis.
2. Statutární ředitel Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti
odevzdali stávající listinné akcie emitované Společností z důvodu přeměny na zaknihované
akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.
Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 15:00 hod.
3. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu v Centrálním depozitáři
cenných papírů. Vlastník akcií sdělí při jejich odevzdání Společnosti číslo majetkového účtu,
vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), spravovaného prostřednictvím
účastníka CDCP, na který má být akcie zaevidována. Pokud Společnosti tento údaj nesdělí,
určí mu k tomu Společnost při odevzdání akcie dodatečnou lhůtu.. Dodatečná lhůta pro
sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie zaevidována, činí
dva měsíce ode dne následujícího po dni, kdy byla dodatečná lhůta vlastníku akcie určena.
Nebudou-li akcie odevzdány ani ve stanovené dodatečné lhůtě, Společnost prohlásí tyto akcie
za neplatné.

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel

Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

9.11.2016

Informace pro akcionáře společnosti – pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. oznamuje akcionářům společnosti, že dne 8.12.2016 od 11 hodin se bude v notářské kanceláři notáře JUDr. Přemysla Kalouse v Brně, Brandlova 4, konat mimořádná valná hromada společnosti.

Písemná pozvánka obsahující podrobný program valné hromady spolu se zdůvodněním zařazených bodů jednání je zasílána akcionářům poštovní přepravou a současně uložena k nahlédnutí na sekretariátu společnosti.

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel

Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

10.7.2014
Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s. k předložení akcií za účelem zvýšení jejich jmenovité hodnoty
V návaznosti na rozhodnutí jediného akcionáře společnosti GRADIOR TECH a.s., se sídlem Křižíkova 188/68A, Královo Pole, Brno, PSČ: 612 00, IČ: 63473542, ze dne 24.6.2014, sepsaného ve formě notářského zápisu č. NZ 1028/2014, N 1070/2014 jménem JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky, se sídlem v Brně, Heršpická 5, M-Palác, její zástupkyní JUDr. Janou Krejčí, vydal Krajský soud v Brně dne 25.6.2014 pod číslem jednacím B 1671-RD24/KSBR, Fj 52307/2014 usnesení, které nabylo právní moci dne 26.6.2014. Tímto usnesením došlo k zápisu navýšení základního kapitálu společnosti GRADIOR TECH a.s. o částku 1.000.000,–Kč (slovy: jeden milion korun českých) z dosavadních výše 1.000.000,–Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,– Kč (slovy: dva miliony korun českých). Základní kapitál byl zvýšen z vlastních zdrojů dle účetní závěrky ke dni 31.12.2013 a to z nerozděleného zisku minulých let. Základní kapitál se zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, a to u každé akcie o částku 10.000,– Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. tímto vyzývá akcionáře k předložení akcií za účelem zvýšení jejich jmenovité hodnoty a to ve lhůtě 30 dnů, přičemž počátek této lhůty je stanoven ke dni, kdy je zapsána výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.V Brně dne: 1.7.2014

GRADIOR TECH a.s.
Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel