Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

13.12.2016

Výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií.

Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s., se sídlem se sídlem v Brně, Králově Poli,
Křižíkova 188/68A, PSČ 612 00, IČ 634 73 542, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1671 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s
ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, plní
svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:
1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 8. 12. 2016 o změně stanov společnosti
spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na zaknihované.
O této skutečnosti byl sepsán JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem se sídlem v Brně,
Brandlova 4, notářský zápis.
2. Statutární ředitel Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti
odevzdali stávající listinné akcie emitované Společností z důvodu přeměny na zaknihované
akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.
Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 15:00 hod.
3. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu v Centrálním depozitáři
cenných papírů. Vlastník akcií sdělí při jejich odevzdání Společnosti číslo majetkového účtu,
vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), spravovaného prostřednictvím
účastníka CDCP, na který má být akcie zaevidována. Pokud Společnosti tento údaj nesdělí,
určí mu k tomu Společnost při odevzdání akcie dodatečnou lhůtu.. Dodatečná lhůta pro
sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie zaevidována, činí
dva měsíce ode dne následujícího po dni, kdy byla dodatečná lhůta vlastníku akcie určena.
Nebudou-li akcie odevzdány ani ve stanovené dodatečné lhůtě, Společnost prohlásí tyto akcie
za neplatné.

Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel