Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s.

10.7.2014
Výzva akcionářům společnosti GRADIOR TECH a.s. k předložení akcií za účelem zvýšení jejich jmenovité hodnoty
V návaznosti na rozhodnutí jediného akcionáře společnosti GRADIOR TECH a.s., se sídlem Křižíkova 188/68A, Královo Pole, Brno, PSČ: 612 00, IČ: 63473542, ze dne 24.6.2014, sepsaného ve formě notářského zápisu č. NZ 1028/2014, N 1070/2014 jménem JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky, se sídlem v Brně, Heršpická 5, M-Palác, její zástupkyní JUDr. Janou Krejčí, vydal Krajský soud v Brně dne 25.6.2014 pod číslem jednacím B 1671-RD24/KSBR, Fj 52307/2014 usnesení, které nabylo právní moci dne 26.6.2014. Tímto usnesením došlo k zápisu navýšení základního kapitálu společnosti GRADIOR TECH a.s. o částku 1.000.000,–Kč (slovy: jeden milion korun českých) z dosavadních výše 1.000.000,–Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,– Kč (slovy: dva miliony korun českých). Základní kapitál byl zvýšen z vlastních zdrojů dle účetní závěrky ke dni 31.12.2013 a to z nerozděleného zisku minulých let. Základní kapitál se zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, a to u každé akcie o částku 10.000,– Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Statutární ředitel společnosti GRADIOR TECH a.s. tímto vyzývá akcionáře k předložení akcií za účelem zvýšení jejich jmenovité hodnoty a to ve lhůtě 30 dnů, přičemž počátek této lhůty je stanoven ke dni, kdy je zapsána výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.V Brně dne: 1.7.2014

GRADIOR TECH a.s.
Ing. Miroslav Šimek
statutární ředitel